Muzyka Roda Stewarda? A może Eminem, David Guetta, albo
Paul van Dyk? Tego lata tych i wielu innych muzycznych gigantów us
ł
yszeć
b
ę
dzie
można pod chmurką, jeśli wybierzemy się na jeden z największych muzycznych
festiwali Europy. Od Glastonbury, Wyspy Wight, Reading, Leeds, Oświęcim Life,
Tomorrowland po Open’era – festiwalowa Europa ma coś dla ka
ż
dego.
I to nie tylko kiedy chodzi o muzykę.
W tym roku po raz kolejny jest
z czego wybiera
ć, a wręcz
– w czym przebiera
ć, bo koncertowa machina dostarczy
tego lata bez liku propozycji. Stereotyp muzycznych festiwali pe
łnych niepokornej, odurzonej młodzieży, wątpliwego
poziomu muzyki i logistycznej dezorganizacji ju
ż
dawno odszed
ł do lamusa. Po raz kolejny
wielkie festiwale dadz
ą
publiczno
ści alternatywę dla sal koncertowych – zapewniając
nie tylko wielkie show, muzyczne smaczki, ale i doskonale zorganizowane imprezy
z ca
łym wachlarzem propozycji oraz
okazje do zobaczenia i pos
łuchania
niejednej legendy. Nawet ci o niszowych muzycznych upodobaniach znajd
ą coś
dla siebie.Gdzie się wybrać?

 

Jeden z pierwszych dużych festiwali już w
czerwcu i to tu
ż za rogiem, na Isle of
Wight. Cho
ć z początku
by
ł skromnym, jednodniowym wydarzeniem,
szybko go
ścił
takie gwiazdy jak The Doors czy Jimi Hendrix. Reaktywowany w 2002 roku po kilku
dekadach przerwy, dzi
ś z
roku na rok przyci
ąga tłumy.
Nie inaczej zapowiada si
ę i
w tym roku, a wszystko za spraw
ą
wielkich muzycznych hit
ów,
jakie s
łychać
b
ędzie
na polach w pobli
żu Newport. Gwiazda piątkowego
wieczoru to David Guetta, a w sobot
ę usłyszeć będzie można
Arcade Fire. Niedziela bez w
ątpienia
nale
żeć
b
ędzie do starego festiwalowego
wyjadacza Roda Stewarda. W mi
ędzyczasie
zagraj
ą dziesiątki
innych zespo
łów i artystów, jak choćby
Kaiser Chiefs, Bastille, The Vamps i Jonas Blue.                                                                                                                 
Festiwal na Wyspie Wight
nale
ży do specyficznych ze względu na swoją
lokalizacj
ę. Zarówno
port, jak i ca
ła wyspa przeżywają w
koncertowych dniach prawdziwe obl
ężenie,
dlatego go
ściom zaleca się bardzo drobiazgowe przygotowanie
się
do imprezy ze strony organizacyjnej, a zw
łaszcza
branie pod uwag
ę każdej
ewentualno
ści pogodowej.  Bywało
bowiem, ze przez nieko
ńczące się
ulewy w poprzednych latach festiwalowy teren zamienia
ł
si
ę w jedno wielkie pole błota, wichura porywała
namioty, a ci, ktorzy chcieli wczesniej wraca
ć
do domu nijak nie mogli dosta
ć
si
ę na prom z zatłoczonej
wyspy.
Isle of Wight Festival 8 –
11.06.2017
Zaraz po festiwalu na Wyspie
Wight b
ędzie miało miejsce największe
wydarzenie ka
żdego koncertowego lata:
Glastonbury –  festiwal, kt
órego nikomu nie trzeba przedstawiać.
Bed
ący jednym z największych na świecie
jest nie tylko imprez
ą z
niezliczon
ą ilością gwiazd, scen i koncertów,
ale i wydarzeniem artystycznym pod innym wzgl
ędem:
go
ści wystawy, przedstawienia
teatralne i nieko
ńczące
si
ę pokazy tańca.
To te
ż miejsce kultowe, bo przez lata na
polach wsi w Somerset zagra
ły
gwiazdy, kt
óre nigdy nie znikną z kanonu rewolucjonistów
muzycznego
świata. A wszystko to za
spraw
ą ówczesnego
mleczarza
Michaela Eavis’a,
który w 1970 roku zorganizowa
ł pierwsze
koncerty i zapocz
ątkował
co
ś, co przez lata urosło do rangi muzycznego wydarzenia roku, i to nie tylko w UK.
O klasie Glastonbury najlepiej
świadczy
to,
że dla wielu gwiazd wzięcie udziału
w tym wydarzeniu jest nieskrywanym zaszczytem.                                                                          
Gdyby zacząć wymieniać,
kto w wielkich artyst
ów zagrał w Glastonbury, trzeba by przepisać
encyklopedi
ę gwiazd rocka i muzyki
alternatywnej. Kultowe muzyczne wydarzenie na Wyspach w tym roku go
ścić będzie
mi
ędzy innymi te same gwiazdy, ktore
pojawi
ą sie w Gdyni – Radiohead i
Foo Fighters. Z innych wielkich artyst
ów
wystapi
ą także
Katy Perry, Ed Sheeran, Craig David, The xx, Kris Kristofferson i The National.
Farma Worthy i w tym roku na kilka dni znowu zamieni si
ę
w wielkie
święto
muzyki i sztuki.                                                           
Szczęściarze,
ktorym uda
ło sie zdobyć bilet, przygotować
si
ę muszą
na godziny w kolejkach i wiele niewog
ód,
bo w ci
ągu kilku dni przez festiwalową farmę
przewijaj
ą sie tłumy.
Przekle
ństwem Glastonbury jest
pogoda – niejednokrotnie atmosferze festiwalu towarzyszy
ła
rzeka mu
łu i deszcze. Ci, ktorzy doświadczyli festiwalowego klimatu mówią jednak bez zająkniecia,
że atmosfera Glastonbury rekompensuje
wszystko w kilka sekund.
Jedn
ą z
najwi
ększych przestróg
organizator
ów jest ta dotycząca oszustów
sprzedaj
ącach podrabiane bilety i
oferuj
ącacych online na przykład nieistniejące
miejsca campingowe w okolicy festiwalu.
 
Glastonbury Festival 21 –
25.06.2017
Ogromne pokłady festiwalowego szaleństwa
ma do zaoferowania tego lata tak
że Polska.
Prawdziwa muzyczna bomba szykuje sie pod Krakowem, na czerwcowym festiwalu w Oświęcimu.
W poprzednich latach fani mogli us
łyszeć tu artystów
takich jak Sting, Eric Clapton i Elton John. I tego lata lista gwiazd mocno
przyci
ąga: w programie między innymi Scorpions i Lao Che. Będzie też Kasia Kowalska, Shaggy, Mesajah i LP. Oświęcimski festiwal
to nie tylko muzyka – w sobot
ę
tradycyjnie odbędzie si
ę
bieg uliczny „Tolerancja na sportowo”. Coś dla siebie znajd
ą także miłośnicy filmu.
Life Festival Oswiecim 23 –
24.06.2017
Jeszcze ciekawiej zapowiada
si
ę inny bijący
rekordy popularności polski festiwal – Open’er Festival w Gdyni, goszcz
ący muzyków
r
óżnych nurtów
– od klimat
ów rock po dance. Impreza od
lat przyci
ąga artystów z pierwszych miejsc list przebojów.
W poprzednich latach zagrali tam mi
ędzy
innymi Pearl Jam, Bjork, Red Hot Chili Peppers, Blur. I tym razem na p
łycie lotniska na fanów
czeka
ć bedą
po raz kolejny wyst
ępy wielkich światowych i
polskich gwiazd. W tym roku us
łyszeć będzie
mo
żna takich gigantów jak Radiohead, The Weeknd i Foo Fighters. Z polskich
gwiazd zagraj
ą między
innymi O.S.T.R. i Monika Brodka.                           
Podobnie jak w Oświecimiu i
tu nie zabraknie pozamuzycznych propozycji. Integraln
ą
cz
ęscią
gdy
ńskiego festiwalu są książki.
Czytajcie wszędzie, na polu namiotowym, na plaży i w
podróży!” – zachecają organizatorzy.
W Kinoteatrze tradycyjnie odbedą się
literackie dyskusje.
Open’er Festival, Gdynia
28.06 – 01.07.2017
Dla tych, ktorzy preferują muzykę
elektroniczn
ą, miejscem nie do ominięcia na tegorocznej europejskiej koncertowej trasie jest bez
w
ątpienia Antwerpia, gdzie w lipcu
odb
ędzie się
Tomorrowland Festival. „To bez w
ątpienia
najwi
ększy i najważniejszy
festiwal muzyki dance na tej planecie” – zapewniaj
ą
organizatorzy. Przez dwa kolejne weekendy w belgijskim Boom zagraj
ą gwiazdy między
innymi muzyki house, techno and drum&bass. Jedn
ymi
z najwi
ększych bedą Paul van Dyk oraz Armin van Buuren.                                                                                      
Tak jak w przypadku innych
festiwali, podczas Tomorrowland chodzi nie tylko o muzyk
ę.
W ramach UNITE – festiwalowego przes
łania
o światowej jedności i budowania most
ów
ponad podzia
łami – uczestnicy połączą się z ośmioma krajami, w których
w tym samym czasie odb
ęda
si
ę muzyczne imprezy. Organizatorzy
opisuj
ąc charakter tego projektu mówią o
„magicznym doświadczeniu”. W tym samym czasie koncerty  b
ędą miały miejsce między
innymi w Libanie, Izraelu, Korei Poludniowej i Dubaju.
Tomorrowland Festival 21 –
23.07.2017 i 28-30.07.2017
Brytyjską propozycją
na sierpniowy d
ługi weekend są dwa odbywające
si
ę jednocześnie festiwale – w Reading
oraz Leeds. Miasta goszcz
ą
tych samych artyst
ów, tyle, że w innej kolejności. Oba festiwale napakowane będą
koncertami rocka, muzyki alternatywnej i metalu. Ten pierwszy ma d
ługą
histori
ę: swoje początki wziął w
New Forest – wywodzi si
ę z
odbywaj
ącego się
w Beaulieu w latach pi
ęćdziesiątych festiwalu jazzowego. Przez lata przez jego sceny przewinęły
si
ę takie gwiazdy jak The Rolling
Stones, Pink Floyd, Nirvana, czy The Prodigy. I w tym roku nie zabraknie tych
najwi
ększych. 
Będą nimi między
innymi powracaj
ący tam ponownie na główną
scen
ę Kasabian, a także Eminem oraz Muse. Na pozostałych
wyst
ąpią
dziesi
ątki innych artystów, w tym Flume, Fatboy Slim, Alma i Haus. Na oba festiwale dojechać można
specjalnymi autobusami (Big Green Coach).
Leeds Festival 25 –
27.08.2017
www.leedsfestival.com                               
Reading Festival 25 –
27.08.2017
Organizatorzy wszystkich
festiwali jak co roku przygotowali dla ich uczestnik
ów
poradniki maj
ące pomóc
w dobrym przygotowaniu si
ę
do wyjazd
ów. Strony internetowe
festiwali zawieraj
ą dokładne
wskaz
ówki dotarcia na miejsca koncertów, informacje o zakwaterowaniu oraz zasady bezpieczeństwa. Są tam
tak
że dostępne
pe
łne informacji aplikacje do ściągnięcia
na kom
órki. Nagminnie przewijającym się w
radach dla os
ób bawiących
si
ę na festiwalach jest słowo „rozsądek”
i prośby o daleko posuni
ętą ostrożność jeśli chodzi o alkohol i narkotyki – tak, aby bezmyślność nie zmarnowała
zabawy. To,
że uczestnicy powinni zadbać o swoje własne
dobro i zachowa
ć umiar jest powtarzane jeak
mantra.                                    
Inną
z wa
żnych rzeczy, o której przypominają
organizatorzy jest zapoznanie si
ę z
map
ą miejsca festiwalu. Z racji
rozleglości ogromnych plac
y,
na kt
órych odbywają
si
ę koncerty, nietrudno całkowicie zgubić
orientacj
ę w terenie. Wśród praktycznych wskazówek
pojawiaj
ą się
nawet takie, by zrobi
ć
zdj
ęcia numeru miejsca parkingowego czy
lokalizacji namiotu, co mo
że
okaza
ć się
ratunkiem dla tych, kt
órzy
nie b
ędą
mogli odszuka
ć drogi powrotnej.                                                                        
Organizatorzy każdego z festiwali na swoich stronach internetowych dokładnie opisują
warunki wst
ępu i zachęcają
do szczeg
ółowego ich przestudiowania.
Powinny si
ę z nimi zapoznać zwłaszcza
osoby planuj
ące zabrać ze sobą
dzieci. W niekt
óre miejsca, jak na przykład na festiwal w Belgii, nie zostaną
one wpuszczone. W innych – jak Glastonbury – osoby zabieraj
ące ze sobą
kogoś poni
żej osiemnastego roku życia stosować
si
ę muszą
do określonych regu
ł. Na niektórych festiwalach obowiązkiem
b
ędzie także
posiadanie ze sob
ą dokumentu tożsamości.
Ci, którzy
decyduj
ą się
na pole namiotowe powinni wzi
ąć
pod uwag
ę warunki pogodowe. Nieraz
przysz
ło bowiem uczestnikom
festiwali tapla
ć się
w b
łocie, albo walczyć z porywistym wiatrem i ulewami. Bycie przygotowanym na każdą
ewentualnoś
ć oznacza zaopatrzenie się w ciepłe
ubrania, latarki, zawsze na
ładowany
telefon oraz – w przypadku tych bior
ących
leki – w odpowiedni
ą ich ilość. Przygotować
si
ę też
nale
ży na odwrotność,
czyli upa
ły – i zabrać w drogę
du
żo wody. Trzeba też wziąć
pod uwage to,
że powrót
do domu mo
że sie wydłużyć z przyczyn od nas niezależnych
jak wypadki, zablokowane drogi, czy – w przypadku festiwalu na Wyspie Wight –
problemy z promem.                                                        
Oprócz
wskaz
ówek co do spraw organizacycjnych już na miejscu festiwali jest też
inna rada od organizator
ów.
Wszyscy oni przestrzegaj
ą
przed zakupem festiwalowych bilet
ów poprzez
nieautoryzowane strony. Niezliczona iloś
ć
naci
ągaczy oferuje bowiem fałszywe bilety, albo nigdy nie wysyła
tych zam
ówionych. Kupując je od osób
trzecich robimy to na w
łasne
ryzyko.                                                   
Choć procent wypadków
podczas festiwali jest relatywnie niski w stosunku do liczby uczestnik
ów, wszystkim zaleca się
przeczytanie regulaminu i stosowanie si
ę
do wyznaczonych punkt
ów.
„Niech festiwalowe szale
ństwo
nie przys
łoni racjonalnego planowania,
a wyczekiwane koncerty nie zamieni
ą
si
ę w doświadczenie, o którym będzie
chcia
ło się
zapomnie
ć” – ostrzegają organizatorzy.                                            

 

- Reklama -
Na stronach internetowych
festiwali przewija si
ę słowo „doświadczenie twojego życia”.
Niew
ątpliwie, patrząc
na listy gwiazd, kt
óre będzie
mo
żna usłyszeć tego lata, zanosi się
na niepowtarzalne muzyczne klimaty. Festiwalowa Europa kolejny raz nie
zawiedzie, nie
zależnie
od tego, w kt
órej jej części jesteśmy. Muzyka po raz kolejny przekroczy granice –
nie tylko te geograficzne, ale przede wszystkim jeśli chodzi o nurty i style.
Festiwale oferuj
ą w tym roku dosłownie wszystkie jej gatunki i to tylko kwestia gustu, gdzie
b
ędziemy jej słuchać
.
 
Autor: Agnieszka Bielamowicz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię tutaj