Święta – dla jednych magiczny czas oświetlony złocistymi
lampkami, dla innych
smutny
i
stresujący, bo
daleko od bliskich. Poza tym to

po prostu m
ęczący czas; wychodzisz z pracy, na dworze jest
ciemno, sza
ł zakupów świątecznych
zamienia codzienne dojazdy w koszmar, lista dodatkowych obowi
ązków zwiazanych ze świętami wydaje się nie zmniejszać, a wydatki
rosn
ą z dnia na dzień. Spotkania z rodziną lub ich brak tez bywa bardzo
trudn
y.
Kiedy emocje siega zenitu, możesz poczuć, że potrzebujesz profesjonalnej
pomocy. Ale jak znale
źć psychoterapeutę, mieszkając na
emigracji?
W
czasach kiedy mamy portale takie jak Google czy Facebook nie jest to tak
trudne, jak jeszcze kilkana
ście lat temu. Polskie sklepy są
pełne wizytówek specjalistów wszelkiej maści, a internet zalewa nas
informacjami. Jednak kiedy potrzebujemy pomocy, gdy czujemy się podatni na
stres, przestraszeni czy pogrążeni w depresji, sama decyzja o rozpoczęciu pracy
nad sobą jest ogromnym wyzwaniem. Znalezienie odpowiedniej osoby często okazuje
się tak trudne, że rezygnujemy na etapie wpisania “polski terapeuta w
UK” do Googla. 

Ci
ężko jest przebrnąć przez gąszcz informacji,
trudno zdecydować, które podejście terapeutyczne będzie nam bardziej
odpowiadać, jak daleko jesteśmy przygotowani dojeżdżać i ile jesteśmy w stanie
zapłacić. Całkiem słusznie obawiamy się trafić w ręce “szarlatana”,
osoby bez odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia. Boimy się, że – przy
nieodpowiedniej pomocy – poczujemy się jeszcze gorzej.
Oto kilka podstawowych wskaz
ówek, które
pomog
ą Ci znaleźć profesjonalnych terapeutów w Wielkiej
Brytanii:

– Wejd
ź na stronę BACP Register of Counsellors and
Psychotherapist (link: http://www.bacpregister.org.uk/check_register/)
i wpisz nazwisko terapeuty, który Cię zainteresował w okno wyszukiwania. Jeśli
znajdziesz tę osobę w rejestrze, to już dobry znak – znaczy, że masz do
czynienia z legalnie działającym terapeutą lub terapeutką w Wielkiej Brytanii. 

– Mo
żesz także przeszukać rejestr według swojego kodu pocztowego.
W ten sposób odnajdziesz wielu terapeutów praktykujących w twojej okolicy.

– Powszechn
ą praktyką na Wyspach jest oferowanie darmowej
konsultacji klientom zainteresowanym rozpoczęciem psychoterapii. Umów się na
spotkanie, na którym sprawdzisz, czy chcesz pracować z daną osobą, czy czujesz
się przy niej bezpiecznie, czy potrafisz się przed nią otworzyć. Zaufaj swojej
intuicji.

– Upewnij si
ę, że
terapeuta lub terapeutka
, którą
wybrałeś, pracuje pod superwizją, możesz zapytać o nazwisko supervisora.

Sprawd
ź, czy osoba, którą
wybra
łeś, jest członkiem
rozpoznawa
lnego towarzystwa terapeutycznego.
Najwi
ększym towarzystwem na terenie
Wielkiej Brytanii jest:
BACP – British Association for Counsellors and Psychotherapists.
Inne to mi
ędzy innymi:
BABCP
– British Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies
BPS
– British Psychological Society
PTP
– Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 
Dlaczego
ten ostatni krok jest taki wa
żny? Otóż
w Zjednoczonym Królestwie psychoterapia jest profesj
ą
nieregulowan
ą prawnie. Oznacza to w praktyce, że
kazdy, bez wzgl
ędu na kwalifikacje czy doświadczenie,
mo
że otworzyć gabinet
terapeutyczny i nazwa
ć się
counsellorem, czy w
łaśnie
psychoterapeut
ą.
Nie
istnieje
żaden zapis prawny określający,
co jest legalne lub etyczne
, a co nie,
w praktyce terapeutecznej. Jedyne regulacje dotycz
ące
psychoterapii to kody etyczne organizacji cz
łonkowskich.
Je
żeli zrzeszony terapeuta postąpi
w spos
ób nieetyczny, klient ma prawo go zgłosić
do jego nadrz
ędnej organizacji i terapeuta może
utraci
ć swój
status cz
łonkowski. Oczywiście,
je
śli terapeuta nie należał
do
żadnej organizacji, nie ma nic do stracenia i może
kontynuować szkodliw
ą lub nieetyczną
praktyk
ę bez konsekwencji.
 
A
co, je
śli mnie nie stać?
 
Jeżeli
cena sesji oferowana przez prywatnych terapeut
ów
jest dla Ciebie za wysoka, mo
żesz zgłosić
si
ę do Steps to Weelbeing. Jest to darmowy, opłacany
przez NHS serwis oferuj
ący zwykle do 6 sesji terapeutycznych,
osobom, ktore spełniaj
ą określone
kryteria. Wi
ęcej informacji znajdziesz na
stronie: 
http://www.steps2wellbeing.co.uk
Istniej

ą także
organizacje oferuj
ące psychoterapię
za dotację lub po obni
żonej cenie, w zależności
od dochodu. Nowopowstala organizjacja zrzeszaj
ąca
wykwalifikowanych psychoterapeut
ów, ktorzy
wierz
ą, że
ka
żdy, bez wzgledu na dochód,
ma prawo do profesjonalnej pomocy terapeutycznej to Turnstones:
http://www.turnstones.uk.com

 
Istnieje
tak
że mozliwość terapii
ze studentem ostatniego roku studi
ów
terapeutycznych. W Bournemnouth taki serwis prowadzi szkola Redlands:
http://www.redlandscounselling.co.uk/counselling/community-counselling-service/
 
Autor:
mgr Kasia Trybala, dyplomowana psychoterapeutka
 
Autorem tesktu jest dyplomowana psychoterapeutka – mgr Katarzyna Trybala, członek British Association for Counsellors & Psychotherapists oraz Turnstones Conuselling. Jeżeli
potrzebujesz pomocy i chcia
łbyś/chciałabyś umówić się
na darmow
ą konsultację
z polsk
ą psychoterapeutką zadzwoń;
07828 564 139

- Reklama -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię tutaj