Na pierwszy
rzut oka mogłoby się wydawać, że sprawy o zaniedbania/błędy medyczne powinny
być proste w prowadzeniu – nic bardziej mylnego!  Poniższy artykuł wyjaśnia zawiłości procesu
prowadzenia tego typu spraw.

 

Unormowanie
prawne
Zaniedbanie medyczne, błąd lekarski, błąd w sztuce lekarskiej są
terminami używanymi przez prawników. Oznaczają one, że personel medyczny
(lekarz, pielęgniarka, położna itd.) świadomie lub nieświadomie dopuścili się
postępowania sprzecznego z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej,
przez co pacjent doznał szkody. Zaniedbaniem czy też błędem jest zarówno
działanie lub jego zaniechanie.
Ustalenie błędu w sztuce lekarskiej zależy od tego czy możliwa jest
odpowiedź na pytanie czy postępowanie np. lekarza w konkretnej sytuacji, z
uwzglednieniem wszystkich towarzyszących okoliczności było zgodne z wymaganiami
aktualnej wiedzy i nauki medycznej oraz powszechnie przyjętej praktyki
lekarskiej, a przede wszystkim należy wykazać, że żaden inny lekarz o tej samej
specjalizacji i w tych okolicznościach nie podjąłby tych samych działań,
których skutkiem było naruszenie zdrowia.
Rzeczywistość
Zazwyczaj
bywa, że ludzie udają się do lekarza dopiero wtedy kiedy coś im dolega, na
przykład gdy wystąpią ostre objawy jakiejś choroby, lub gdy niezbędny jest
zabieg chirurgiczny lub też długotrwałe leczenie. 
Personel
medyczny, który pracuje w naszych szpitalach, przychodniach, prywatnych
klinikach stara się robić wszystko, aby pacjenci otrzymywali jak najlepszą
opiekę. Czasami jednak zdarza się, że błędy są popełniane.  Na szczęście większość tych błędów lub
zaniedbań nie jest na tyle poważna by pozostawić trwały ślad a ich nieporządane
skutki są łatwo korygowane.
Problem
pojawia się wtedy, gdy pacjent  doznaje
poważnej szkody, która nie powinna zaistnieć, gdyby leczenie było wykonane
prawidłowo. Kiedy powstanie szkoda na zdrowiu na skutek leczenia, potencjalnie
jest możliwe wszczęcie śledztwa w kierunku ustalenia czy możliwe jest
wniesienie roszczenia o zaniedbanie medyczne.
Jakie
przesłanki muszą zaistnieć, aby móc wnieść roszczenie o zaniedbanie medyczne?
Aby móc
wnieść roszczenie o zaniedbanie medyczne wobec lekarza czy też szpitala
spełnione muszą być trzy przesłanki.
Obowiązek opieki
Należy
ustalić istnienie obowiązku opieki lekarza wobec pacjenta.  Zazwyczaj domniemywa się, że taki obowiązek
istnieje w zakładach opieki publicznej lub prywatnej.   
Naruszenie Obowiązku Opieki
Naruszenie
obowiązku opieki ma miejsce wówczas, gdy leczenie jakie zostało wykonane, lub
też jego brak, było niezgone z wiedzą i nauką medyczną jak i praktyką
lekarską.  Należy wykazać, że żaden inny
kompetentny lekarz lub też inny przedstawiciel personelu medycznego, o tej
samej specjalizacji i o tym samym poziomie wiedzy i doświadczeniu, nie podjąłby
takiej samej decyzji. Oceniane jest to zazwyczaj przez lekarza w niezależnym
raporcie medycznym.
Należy
pamiętać, że nie zawsze gdy “coś pójdzie nie tak” oznacza, że
zaniedbanie miało miejsce.
Czasem
ustalenie trafnej diagnozy zajmuje więcej czasu, ponieważ objawy chorobowe
niejednokrotnie mogą świadczyć o wielu schorzeniach, które są w kolejności eliminowne
i często nie ma w tym postępowaniu nic złego.
Jak wiadomo
każda operacja pociąga za sobą ryzyko wystąpienia różnych powikłań i niestety
zdarza się, że ma to miejsce w rzeczywistości. Znane są również skutki uboczne
brania nimalże wszystkich leków i czasem bywa, że leczenie długoterminowe nie
ma takich efektów, jakich pacjent by się spodziewał.
Z powyższego
wynika, że nieosiągnięcie rezultatów leczenia jakich się spodziewaliśmy nie
zawsze świadczy o tym, że doszło do zaniedbania lekarskiego. Bardzo istotne
jest by pacjent  miał przekazane dokładne
informacje na temat leczenia i jego rezultatów, by w razie wątpliwości mógł
zweryfikować jego przebieg i jego wynik z
pierwotnymi założeniami leczenia.
Związek przyczynowy
Ostatnim
elementem spajającym jest ustalenie związku przyczynowego pomiędzy zaniedbaniem
a szkodą powstałą u pacjenta. Należy wykazać, że niewłaściwa opieka, jaką
pacjent otrzymał przyczyniła się do powstania szkody w postaci śmierci,
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała lub zakłucenia
funkcjonowania organizmu, oraz że żadna z wymienionych szkód nie nastąpiłaby
gdyby postępowanie lekarskie było prawidłowe.
Na przykład,
jeśli osoba doznała złamania, które nie zostało zdiagnozowane, a które zrosło
się bez dodatkowych komplikacji w tym samym czasie gdyby było zdiagnozowane
poprawnie, nie może ona wnieść skutecznego roszczenia.  Pomimo, że zaistniał tu błąd diagnostyczny,
osoba poszkodowana na szczęście nie doznała dodatkowego uszczerbku na zdrowiu oprócz
tego, które wynikło z pierwotnego złamania i nie może ona rościć sobie z tego
powodu odszkodowania.
Jednakże, w
sytuacji gdzie błąd diagnostyczny doprowadził do tego, że niezabezpieczone
złamanie uległo przemieszczeniu i niezbędna była dodatkowa operacja z
fizykoterapią, osoba poszkodowana potencjalnie może wnieść sprawę roszczeniową
wobec szpitala, w którym była ona leczona.
Etap sprawy,
gdzie ustala się zakres szkody jest często najbardziej skomplikowany, gdyż
bywa, że osoba  poszkodowana doznawała
już wcześniej pewnych objawów. Sam fakt, że pacjent  udał się do lekarza w pierwszym miejscy
świadczy o tym, że coś mu dolegalo.
Istotne jest
szczegółowe ustalenie w jakim stanie zdrowia jest pacjent w momencie zgłaszania
zaniedbania, a w jakim byłby gdyby do błędu, czy zaniedbania nie doszło. Aby
tego dokonać niezbędne jest uzyskanie opinii lekarza, często nie z jednej a z
kilku dziedzin medycyny. Pod uwagę musi być wzięta rozległość szkody i jej
skutek krótko jak i długoterminowy. Również to, czy rehabilitacja lub inne
zabiegi pomogą w poprawie stanu zdrowia i jak dużo czasu może upłynąć do
ewentualnej poprawy. Często ocenia się jaka będzie jakość życia z doznanym
urazem po osiągnięciu wieku starczego.
Są to
aspekty, na które najlepiej będzie mógł odpowiedzieć niezależny ekspert/biegły
współpracujący z prawnikami a nie lekarz, który leczył pacjenta.
 
Podsumowanie
– co trzeba wykazać aby ustalić czy doszło do zaniedbania.
We
wszystkich potencjalnych roszczeniach o zaniedbania/błędy medyczne należy
wykazać, że istniał obowiązek opieki, który został naruszony oraz, że nastąpiła
szkoda i pomiędzy szkodą a naruszeniem istaniał związek przyczynowy.
Teoretycznie jeśli jest się w stanie wykazać wszystkie te elementy,
potencjalnie isnieje możliwość wniesienia roszczenia o zaniedbanie/błąd
lekarski. 
Przeprosiny
Dla wielu
osób, ważne jest aby osoba lub szpital, którzy przyczynili sie do powstania
szkody wzięli odpowiedzialność za niewłaściwe postępowanie i przeprosili osobę
poszkodowaną czy też jej rodzinę.
Zazwyczaj na
samym początku poszkodowany wnosi zażalenia na szpital/lekarza. Każda
przychodnia lekarska czy też szpital, prywatny lub państwowy, posiadają
procedurę wnoszenia zażaleń, którą to można znaleźć na ich stronie
internetowej. W sytuacji gdy jest ona niedostępna można jej zarządać
telefonicznie.  Jeśli poszkodowany
zdecyduje się wysłać zażalenie pocztą, potwierdzenie odbioru powinno zazwyczaj
nastąpić w przeciągu 7 dni. Następnie wszczynane jest wewnętrzne postępowanie
śledcze, a po jego zakończeniu wysyłany jest list wyjaśniający.
W zależności
od charakteru skargi i liczby zaangażowanych lekarzy, dochodzenie może potrwać
nawet kilka tygodni. Niezależnie od czasu trwania śledztwa informacja o tym,
kiedy odpowiedź może być spodziewana powinna zostać przekazana.
Odpowiedź
powinna zawierać opisany rodzaj leczenia, powody stojące za jego zastosowaniem,
wszelkie decyzje podjęte przez lekarzy jak i opinie na temat przyczyn stojacych
za wystąpieniem komplikacji  czy
pogorszeniem się stanu zdrowia pacjenta. Należy tu podkreślić, że śledztwo nie
decyduje o dowodach zażalenia. Po jego zakończeniu oprócz poinformowania o
wyniku dochodzenia pacjent, który doznał szkody na skutek niewłaściwego
leczenia, powinnien być przeproszony. Gwarantują to procedury szpitalne mówiące
o obowiązku szczerości i otwartości wobec pacjenta. Niestety, w rzeczywistości
pomimo istnienia tego obowiązku przeprosiny nie zawsze mają miejsce.
Wnoszenie
roszczenia o zaniedbanie medyczne
Jeśli
procedura zażalenia nie przyniosła oczekiwanych efektów, w postaci wyjaśnienia
i przeprosin, gdzie życie lub zdrowie człowieka zostało poważnie dotknięte
poprzez błąd lekarski, i czego skutkiem są straty finansowe, wtedy można
rozważać wniesienie roszczenia.
Wnosząc
roszczenie należy mieć na uwadze termin przedawnienia.
Okres
przedawnienia w Anglii i Walii wynosi trzy lata od daty leczenia, na które dana
osoba się skarży.  Aczkolwiek bywają
sytuacje, gdzie osoba dowiaduje się dużo później, że leczenie wykonane kilka
lat wstecz było nieprawidłowe i przyczyniło się do obecnego pogorszonego stanu
zdrowia. W takiej sytuacji bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od daty
kiedy osoba nabyła wiedzę o niewłaściwym leczeniu.
W przypadku,
gdy błąd medyczny dotyczy dziecka, bieg trzyletniego terminu przedawnienia
rozpoczyna się w momencie osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.
Specjalne
zasady są stosowane wobec osób które nie posiadają zdolności prawnej, powstałej
na skutek niepełnosprawności umysłowej lub też w sytuacji gdzie osoba
poszkodowana zmarła. W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady prawnej.
Prowadzenie
sprawy o odszkodowanie za zaniedbanie medyczne jest długim i skomplikowanym
procesem, wyczerpującym emocjonalnie dla poszkodowanych jak i ich rodzin.
Prawnik,
który prowadzi sprawę potrzebuje odpowiedniej ilości czasu na zebranie dowodów
i przygotowanie dokumentacji zanim pozew zostanie złożony w sądzie.
Po ustaleniu
faktów związanych z zaniedbaniem należy określić, jaki wpływ ma pogorszenie
stanu zdrowia na każdy aspekt życia poszkodowanego oraz ustalenie kwoty
pieniężnej reprezentującej doznaną krzywdę.
Podjęcie
decyzji o wniesieniu roszczenia jest procesem stresującym i dlatego wiele osób
chce wiedzieć, na jaką mogą liczyć kompensację, zanim jeszcze podejmą decyzję o
wszczęciu postępowania roszczeniowego.
Ile jest
warta moja sprawa?
Nie ma
gotowych kalkulatorów mówiących ile mogą być warte sprawy o zaniedbania
medyczne. Każdy przypadek jest inny i aby dowiedzieć się ile potencjalnie warta
jest szkoda należy zasięgnąć porady prawnika.
Zaniedbania
medyczne mogą dotyczyć błędnej diagnozy złamania po opóźnioną diagnozę raka,
kiedy to okazuje się on już nieuleczalny. Od niestarannie wykonanej operacji,
po której pacjent jest pozostawiony z tymczasową torbą kolostomii po
niewłaściwe przyjęcie porodu, gdzie dziecko rodzi się z porażeniem
mózgowym.  Jak widać nie ma dwóch takich
samych spraw.
Kwota
odszkodowania na jaką osoba poszkodowana może liczyć jest oceniana pod względem
rezległości doznanego urazu ponad efekt leczenia po pierwotnym
zabiegu/leczeniu.  Pod uwagę brany jest
również czas przez jaki osoba poszkodowana cierpi oraz jaki efekt ma to na jej
życie w danym momencie jak i w przyszłości.
Wpływ na
życie ludzkie, jaki może wywołać skutek błędu medycznego, może być znikomy albo
wręcz przeciwnie, może on całkowicie wywrócić życie człowieka do góry nogami.
Aspekty jakie musza być uwzględnione to potencjale zarobki, zdolność do
samodzielnego życia, zdolność do socjalizowania się z innymi ludżmi, sprzęt lub
też zabiegi niezbędne do rekonwalescencji i dalszego życia oraz wiele innych,
które zależą od indywidualnych okoliczności. 
Oceniając
wysokość odszkodowania brane są pod uwagę informacje otrzymane od samego
poszkodowanego, opinie medyczne, opinie ekspertów w zakresie księgowości,
terapii poznawczo-behawioralnej, architekta i wiele innych.  Adwokaci i radcy prawni doradzą również jak
sąd może zinterpretować te informacje w procesie szacowania wysokości
odszkodowania.
Zdarzają się
sprawy gdzie, na skutek nieumyślengo zaniedbania, człowiek cierpi przez bardzo
długi czas, i gdzie niezbędne jest długotrwałe leczenie.  Bywa że uszkodzeniu ulega mózg lub rdzeń kręgowy,
lub też dziecko rodzi się z porażeniem mózgowym, w których to sytuacjach
potrzebna jest stała opieka całodobowa.
Takie sprawy
są często zawiłe i obarczone ciężarem podejmowania ważnych decyzji przez samych
poszkodowanych lub ich rodziny.  Ważne
jest aby w tym czasie osoby te miały wsparcie ze strony doświadczonych radców
prawnych, którzy doradzą jakie publiczne instytucje mogą pomóc w złagodzeniu
problemów finansowych, do czasu przyznania im odszkodowania.
W niektórych
okolicznościach strona pozwana jest obligowana do wypłacenia częściowej kwoty
kompensacji, jeszcze przed ustaleniem ostatecznej wielkości odszkodowania. Jej
celem jest na przykład zorganizowanie opieki rehabilitacyjnej lub dostosowanie
warunków mieszkaniowych do potrzeb poszkodowanego.
Sprawy,
które dotyczą poważnych szkód na zdrowiu często są prowadzone przez kilka
lat.  Okres ten wydłuża się gdy
niemożliwe jest od razu określenie czasu kiedy nastąpi stabilizacja stanu
zdrowia.
Bradzo ważna
jest współpraca całego zespołu prawników z rodziną, pracownikami służby
zdrowia, lekarzami, ekspertami doradzających w dziedzinie wysokości szkody.
Śmierć
spowodowana zaniedbaniem medycznym
Najgorsze co
może się zdarzyć jest śmierć osoby bliskiej.
Żal po zmarłym może być spotęgowany dodatkowo jeśli rodzina cierpi
finansowo na skutek utraty osoby, która była żywicielem rodziny.
Prawo
stanowi, że tylko pewne kategorie osób mogą wnosić roszczenia w sytuacji
śmierci bliskiej osoby, istnieją również szczególne zasady związane ze  sposobem w jaki szkody są w takich sytuacjach
kalkulowane. Specjalistyczna porada prawna jak i medyczna jest zalecana.
Proprocjonalność
Dodatkowo,
oprócz wyżej wyminionych przesłanek do wniesienia roszczenia, rozważając
potencjalną sprawę, prawnicy muszą poważnie wziąć pod uwagę proporcjonalność
jej prowadzenia. Pod uwagę brana jest wysokość kosztów jakie zostaną poniesione
względem wysokości kosztów jakie potencjalnie mogą być uzyskane. Jest to bardzo
ważne z punktu widzenia spraw bazujących na zasadzie “no win no fee”,
gdzie koszty poniesione są odzyskiwane dopiero na koniec pozytywnie zakończonej
sprawy.
W praktyce
oznacza to, że aby prawnik mógł rozpocząć prowadzenie sprawy potencjalna kwota
kompensacji musi być wyższa niż szacowane koszty prowadzenia sprawy.  Pomijając fakt jak trudne są sprawy o
zaniedbania medyczne, ze względu na obowiązek polegania na opini niezależnego
eksperta, proprocjonalość jest bardzo ważnym elementem, w dużej mierze
decydującym o tym czy sprawa będzie prowadzona.
Jak możemy
pomóc?
Nasza
kancelaria posiada wyspecjalizowany zespół, który przedyskutuje i pomoże w
wyżej wymienionych aspektach wnoszenia roszczenia. 
Świadczymy
pierwszą półgodzinną darmową poradę, podczas której omawiamy okoliczności
towarzyszące leczeniu. Każda sprawa jest następnie dogłębnie omawiana podczas
cotygodniowego spotkania prawników i doradców w dziedzinie medycyny. Kolejnie
kontaktujemy się z daną osobą z wyjaśnieniem czy możliwe jest wniesienie
roszczenia oraz argumenty stojące za podjętą decyzją.
Adwokat John
White, kierownik zespołu zaniedbań medycznych, jest z wykształcenia zarówno
lekarzem jak i prawnikiem.  Kym Provan,
która kieruje zespołem w Southampton oraz Ruth Powell, lider zespołu w
Londynie, są oddanymi prawniczkami a ich praca i osiągnięcia są zauważane i odnotowywane
w rankingach kancelarii prawnych. Patricia Wakeford, starszy prawnik w
Southampton, jest także wykwalifikowaną pielegniarką/położną.  Dodatkowym atutem naszego zespołu są dwie wykwalifikowane
pielęgniarki a także specjaliści, zajmujący się zagadnieniem oblicznia
wysokości odszkodowań.
Dzięki wielu
latom praktyki nawiązaliśmy doskonałe kontakty z ekspertami z różnych dziedzin
jak i z najlepszymi adwokatami zajmującymi sie zaniedbaniami medycznymi.
Interes
klienta jest naszym priorytetem i zawsze staramy się działać  tak aby osiągnąć najlepszy możliwy
rezultat. 
Jeśli
chcieliby Państwo się z nami skontaktować w języku polskim prosimy o kontakt z
Joanną Rzepecką pod numerem 023 8085 7478.
Numery kontaktowe z pozostałymi członkami zespołu mogą być znalezione na
stronie
www.blclaims.co.uk. Kliknięcie
na polską flagę przeniesie Państwa do dedykowanej polskiej strony.
Można
również użyć linku 
www.blclaims.co.uk/ekspertyza-i-empatia i
skorzystać z dodatkowej opcji formularza kontaktowego.
Oferujemy
również możliwość bezpośredniej rozmowy podczas spotkań grupy
rodziców/opiekunów z dziećmi “Kids Planeta” w kościele św. Bonifacego
pod adresem 413 Shirley Avenue, Southampton, SO15 3JD w każdy pierwszy wtorek miesiąca.
Spotkania te
organizowane są przez EU Welcome, organizację pomagającą imigrantom. Więcej
informacji na
www.euwelcome.org.uk.

 

- Reklama -
Autor:  Joanna Rzepecka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię tutaj