Kontrakt/Umowa
o pracę (contract of employment) jest najpopularniejszą formą zatrudniania pracowników.
Określa ona warunki zatrudnienia – prawa i obowiązki obu stron, pracodawcy i
pracownika. Bardzo ważne jest prawidłowe skonstruowanie takiej umowy, dlatego przed jej zawarciem czyli
podpisaniem warto zapoznać się dokładnie z jej treścią.
Według prawa
brytyjskiego umowa o pracę nie musi być sporządzona na piśmie, może być umową
ustną. Zawierana jest w momencie przyjęcia oferty pracy. Od tego momentu obie
strony związane są jej warunkami aż do wygaśnięcia umowy (zwykle na skutek
wypowiedzenia lub zmian warunków w niej zawartych.
Bardzo ważne by wiedzieć,
ze w czasie dwóch miesięcy od rozpoczęcia zatrudnienia pracodawca musi
przedstawić pracownikowi
na piśmie “warunki pracy i wynagrodzenia”. Obowiązuje dość duża dowolność przy ustalaniu
samych warunków zatrudnienia, jednak każdy pracodawca musi przestrzegać
podstawowych zasad. Typowy tydzień pracy wynosi w Wielkiej Brytanii 37,5
godziny, jednak nie jest to liczba ustalona prawnie.
Przerwy na lunch w większości przypadków nie są
wliczane do czasu pracy.
Standardowe godziny
pracy oraz wynagrodzenie za nadgodziny ustala pracodawca.
Pracodawca nie może zmusić Pracownika do pracy dłuższej niż 48
godzin w tygodniu, chyba, że pracownik wyrazi na to pisemną zgodę lub
ma to “wyraźnie” zapisane w umowie (na przykład w umowie o prace w
Restauraji/barze).
Pisemna umowa o
pracę powinna zawierać określenie stwierdzające, że ów kontrakt zastępuje
wszystkie wcześniejsze ustne porozumienia i korespondencje odnoszące się do
warunków pracy. W przypadku gdy nie istnieje żadna umowa o pracę między
pracodawcą a pracownikiem, to strony powinny spisać pisemne zaświadczenie o
zatrudnieniu. 
Umowa o pracę
powinna zawierać następujące elementy:

– imię i nazwisko zatrudnionego
– nazwa stanowiska wraz z jego opisem
– miejsce pracy
– imię i nazwisko przełożonego
– godzinowy wymiar pracy w tygodniu
– godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy
– wysokość wynagrodzenia
– sposób i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia
– warunki urlopu
– warunki rozwiązania umowy
Umowy o pracę są powszechnie stosowane, ale
nie ma jednego ustalonego wzoru ani wymogów
prawnych które byłyby ich “Uwarukowaniem”. Muszą one
zawierać jednak wszystkie warunki określone jako wymagane w written statement of employment particulars
czyli Pisemnego oświadczenia warunków zatrudnienia.
Warunki zatrudnienia (czasu pracy, wynagrodzenia itd.) nie mogą być
gorsze, niż te minimalne i jest to gwarantowane prawem (na przykład stawka
minimalna z
godzinę pracy)
Jeżeli nie otrzymasz od pracodawcy
pisemnego zaświadczenia o szczegółowych warunkach zatrudnienia lub jego treść
jest niejasna, spróbuj “wyjaśnić” to z pracodawcą. Jeśli jednak jest
to niemożliwe trzeba wtedy poszukać odpowiedniej pomocy. 
Bezpłatnych i poufnych
porad
 powinno szukać sie u pracowników The Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS), co po
polsku możemy określić jako, Komisja Pojednawcza w
Sporach Pracowniczych.
W celu zasięgnięcia porady eksperta na temat
zawarty w artykule, prosimy o kontakt ze specjalistami z kancelarii Simpkins
& Co Solicitors pod bezpłatnym numerem 0800 0832755 lub za pośrednictwem
strony internetowej www.simpkinsand.co.uk.

 

Bartosz Maj 07545528858, email: bartoszmaj@simpkinsand.co.uk
- Reklama -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię tutaj