Zapewne wielu z nas ma takie dni, kiedy
rano wstaje, spogl
ąda przez okno i w
jednej chwili wszystkiego si
ę odechciewa. Myślisz wtedy, że najlepiej
byłoby zostać w domu, może nawet dłużej poleżeć w łóżku.
Na zewnątrz jest tak szaro i ponuro, pada deszcz, mówiąc krótko, aura staje się naszym wrogiem.

Pogoda na każdy dzień

W rzeczywistości
ka
żdego dnia mamy do czynienia z wpływem
pogody na nasze
życie i codzienność. W
zale
żności od warunków
atmosferycznych s
ą to pozytywne bądź
negatywne zmiany.
By
jeszcze bardziej skupić uwagę
na warunki atmosferyczne
najbardziej doskwierają nam jesienne i zimowe aury.
W tym czasie najdotkliwiej odczuwamy zły wpływ zmiennej pogody na nasze
zdrowie i samopoczucie. Oczywiście zima również ma swoje oddziaływania jednak
pewne przyzwyczajenie do chłodów po jesieni uspokają nasze nastroje.
Taki negatywny wpływ
pogody na nasze codzienne
życie nosi nazwę
meteoropatii.

Gdybyśmy poszukiwali jak zdefiniować opisywane zjawiska posłużymy się paroma
przykładami.
Meteoropatia jest to
chorobliwe reagowanie organizmu na zmiany pogodowe
,  chorobotwórcze oddziaływanie
zmian pogody na organizm ludzki czy wra
żliwość
na zmiany pogody.
Każda z tych definicji jest oczywiście jak najbardziej prawdziwa. Jednak zastanawia nas fakt, że
w
tych dwóch pierwszych mamy do czynienia z takimi słowami
jak chorobliwe
i chorobotwórcze. Tak
wi
ęc można by dojść
do wniosku,
że meteoropatia to choroba. A w ślad za tym nasuwa się pytanie, dlaczego jest o
niej tak cicho
,
dlaczego nie słyszy się jak ją leczyć.

Być może to wszystko jest dlatego, że człowiek
nie jest
do
końca
świadomy
tego,
że ma do czynienia właśnie
z chorob
ą. Dlatego ospałość,
czy ból g
łowy staje się jego i tylko jego
problemem. W takiej sytuacji meteopata nie zdaje sobie
nawet sprawy, że kolejne objawy mogą
by
ć tylko kwestią czasu.
Przybliżmy zatem zmiany w pogodzie, które są odpowiedzialne i mają negatywny wpływ
na nas. Do nich zaliczymy nagłą
zmian
ę ciśnienia, niskie ciśnienie,
pora wiosenna, pora jesienna, deszcz, silny wiatr, brak promieni s
łonecznych
przez d
łuższy okres czasu lub częste
b
ądź duże
wahania temperatury.
Wymienione wyżej zjawiska powodują
ogólne os
łabienie organizmu u człowieka.

Jak rozpozna
ć w sobie meteoropatię?

Osoby, które
odczuwają
i są
wrażliwe na zmienne warunki
atmosferyczne mog
ą mieć do czynienia zarówno z
dolegliwo
ściami fizycznymi, jak i psychicznymi. Do głównych
dolegliwo
ści fizycznych zaliczymy najczęściej występujące
bóle g
łowy, częsta ospałość,
problemy z koncentracj
ą, a nawet dochodzić może do bezsenność.
Gdy mówimy o dolegliwościach w
sferze psychicznej
skupiamy się na aspektach, które dotyczą zmian z zakresu braku energii,
pogorszonego nastroju, ogólnego przygnębienia, a także drażliwości i apatii.
Pamiętajmy jednak, że
nie ka
żdy jest narażony na tego typu dolegliwości, jak również zwróćmy uwagę iż meteoropatia dotyka człowieka
niezale
żnie w jakim jest wieku.
Głównymi czynnikami może
by
ć nadmierna praca, stres, osłabienie
organizmu n
a
przykład
po chorobie, czy też problem z nieprzystosowaniem
si
ę do panujących warunków
atmosferycznych.
Czy można sobie z tym poradzić?

Do najważniejszych
faktów, na które należy zwrócić uwagę jest, a
by
nasz organizm by
ł wypoczęty, wyspany, odpowiednio
od
żywiony i nawodniony należy
si
ę zastanowić przede wszystkim nad regularnością
snu
, dołączając do tego posiłki.
Sen odgrywa w naszym
życiu bardzo istotną rolę. Dzięki
niemu czujemy si
ę,
że nasz organizm jest
wypoczęty
oraz
, że jesteśmy gotowi do podjęcia codziennych obowiązków, pracy zarówno umysłowej
jak i fizycznej.
Ilość
potrzebnego
nam snu to już jest kwestia indywidualna, jednak optymalnie dla większości
ludzi wynosi 7-8 godzin.
Szykuj
ąc posiłki należy
pami
ętać o zachowaniu
odpowiedniej diety. Wa
żne, aby ograniczyć
ilo
ść spożywanego cukru, tłuszczów
zwierz
ęcych, a także soli. Dieta
powinna by
ć za to bogata w błonnik,
warzywa i owoce.
Co
do nawodnienia organizmu najlepsza jest woda.

Aby poprawi
ć swoje samopoczucie i tym samym przyzwyczaić
swój organizm do zmian w pogodzie nale
ży również słuchać
muzyki, która dzia
ła na nas kojąco
i zdecydowanie poprawi na
sz nastrój, przebywać
w dobrze o
świetlonych pomieszczeniach, które zrekompensują
nam brak chwil ze s
łońcem w
coraz krótsze dni, organizowa
ć wolny czas w taki sposób, aby rozwijać swoje
zainteresowa
nia, a dzięki
temu choć na chwilę uda się nam zapomni o aurze jaka panuje za
oknem.
Poza tym możemy
porusza
ć się na świeżym
powietrzu poprzez spacery
, czy jazdę
na rowerze, dzi
ęki czemu przyzwyczaimy swój organizm do warunków panujących
na zewn
ątrz, wykonywać ćwiczenia,
które wzmog
ą nasz wysiłek fizyczny, a tym samym
korzystnie wp
łyną na naszą
odporno
ść, kondycję, ale co najważniejsze na
samopoczucie
.
Dobre samopoczucie ponad wszystko

Jak każdy więc zauważy
jest
wiele sposobów na walkę
z meteoropati
ą, jednak to tylko od nas zależy
czy jeste
śmy zdecydowani z nich skorzystać, a tym samym przeciwstawić
si
ę działaniu tego zjawiska.

- Reklama -
I choć za oknem przychodzi jesień, zima czyli
najbardziej nielubian
e pory roku przez wielu z nas, nie należy poddać się wpływom i
wprowadzać się w te nastroje, które nie tylko nam burzą codzienność, ale i
bliskim
. Z tego powodu warto jest zatem śledzić to co dzieje się
za naszymi oknami i w razie szarówki,
deszczów nie dopuścić
do tego aby nasz organizm sta
ł się
zale
żny od zł
ej pogody.

Autor: Ella Porawska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię tutaj