Chociaż sprawiedliwość jest
tylko jedna, w ró
żnych
krajach obowi
ązujążne
przepisy. Wybieraj
ąc Wielką Brytanię na swoje
miejsce na ziemi warto sprawdzi
ć, czego można się spodziewać za kierownicą, podczas
rozprawy rozwodowej czy podpisuj
ąc umowę o pracę
.

Brytyjskie i polskie prawo często diametralnie siężni. Generalnie – na Wyspach obowiązują bardziej
uproszczone regulacje prawne ni
ż w Polsce,
ale nie zawsze jest to regu
łą. Sprawdź, jak poruszać się w gąszczu
nowych dla emigrantów przepisów.

Jazda
samochodem pod wp
ł
ywem
alkoholu

– Wielka Brytania jest dużo bardziej liberalna niż Polska dla kierowców, którzy prowadzą po alkoholu – komentuje Marcin Durlak, przedstawiciel
kancelarii prawnej Adwokat. – Dopuszczalny limit alkoholu we krwi wynosi na
Wyspach 0,8 promila. W Polsce za trze
źwego
uznaje si
ę kierowcę, który ma
we krwi nie wi
ęcej niż 0,2
promila alkoholu – dodaje Durlak. Jednak kary dla pijanych kierowców s
ą w Wielkiej Brytanii równie surowe, jak w Polsce. Za
prowadzenie pojazdu pod wp
ływem
alkoholu na Wyspach grozi kara pozbawienia wolno
ści do sześciu miesięcy, grzywna w wysokości do pięciu tysięcy funtów i zakaz prowadzenia pojazdów przez co najmniej
rok. Je
śli spowodujesz wypadek śmiertelny pod wpływem
alkoholu, mo
żesz trafić do więzienia nawet na 14 lat i ponieść
nieograniczone konsekwencje finansowe.

Umowa o
prac
ę

W Wielkiej Brytanii umowa o pracę nie musi być wcale
zawarta na pi
śmie. Ustalenia ustne są tak samo wiążące,
jak te zapisane na papierze. W czasie dwóch miesi
ęcy od rozpoczęcia
zatrudnienia pracodawca musi natomiast przedstawi
ć pracownikowi na piśmie
warunki pracy i wynagrodzenia. Obowi
ązuje spora
dowolno
ść przy ustalaniu warunków zatrudnienia, jednak każdy pracodawca musi przestrzegać kilku podstawowych zasad. Typowy tydzień pracy wynosi na Wyspach 37,5 godziny, jednak nie jest to
wi
ążąca liczba. Przerwy na lunch zazwyczaj nie są wliczane do czasu pracy. Standardowe godziny pracy oraz
wynagrodzenie za nadgodziny ustala pracodawca. Jednak nie mo
że on nakazać pracy dłużej niż 48 godzin w tygodniu, chyba że pracownik wyrazi na to zgodę na piś
mie.

Zasiłek chorobowy

Inaczej niż w Polsce
wygl
ąda też sprawa
chorobowego. W Wielkiej Brytanii istnieje ustawowy zasi
łek chorobowy, który wynosi 86,70 funtów tygodniowo.
Otrzymasz go, zamiast pensji, od czwartego dnia choroby, wliczaj
ąc w to dni wolne od pracy. Inaczej niż w Polsce za pierwsze siedem dni choroby nie potrzebujesz
zwolnienia lekarskiego, wystarczy
że
powiadomisz pracodawc
ę o swojej
niedyspozycji. Wielu pracodawców oferuje pe
łne lub nieznacznie okrojone wynagrodzenie za
przechorowane dni – koniecznie trzeba to ustali
ć przy zawieraniu umowy o pracę.

- Reklama -

Urlop i
pensja

Inna istotna różnica między polskim, a brytyjskim prawem pracy dotyczy urlopu.
Jego minimalny wymiar na Wyspach wynosi 20 dni w roku. Ka
żdy pracownik ma też prawo do
odpoczynku w dni ustawowo wolne od pracy, tak zwane Bank Holidays, których jest
co roku 8.
Żeby obliczyć liczbę przysługujących ci wolnych dni gwarantowanych ustawą pomnóż ilość dni, które co tydzień przepracowujesz przez 5,6. Ostatnia ważna kwestia wiążąca
si
ę z prawem pracy dotyczy wynagrodzenia. Na Wyspach obowiązuje stawka minimalna, która wynosi 6,19 funtów za godzinę i takiego – co najmniej – wynagrodzenia masz prawo
oczekiwa
ć za swoją pracę, jeśli skończyłeś
21 lat.

Rozwód po
angielsku

Procedura uzyskania rozwodu w Wielkiej Brytanii wygląda trochę inaczej
ni
ż w Polsce. Po pierwsze, żeby uzyskać rozwód,
nie trzeba stawia
ć się w sądzie na rozprawie rozwodowej. Wystarczy podpisanie
odpowiednich dokumentów. Taka sytuacja mo
że oczywiście mieć miejsce,
je
śli małżonkowie są zgodni co do tego, że nie chcą już być razem.
Na Wyspach nie ma orzekania o winie, chociaż wciąż trzeba
przedstawi
ć powód rozpadu małżeństwa. Za wiarygodny powód do udzielenia rozwodu uznaje się niewierność, każde niewłaściwe zachowanie współmałżonka,
dwuletni
ą separację, jeśli obie strony zgadzają się na rozwód
lub pi
ęcioletnią separację w przypadku braku zgody jednej ze stron, albo
opuszczenie. Problemy zaczynaj
ą się, jeśli małżonkowie nie potrafią porozumieć się co do
podzia
łu majątku lub
opieki nad dzie
ćmi. Wtedy sprawą najczęściej zajmuje się najpierw
mediator, a je
śli mediacja nie przynosi rezultatów, sprawa trafia do są
du. 

Więcej
informacji na temat różnic prawnych można znaleźć na stronie www.adwokat.co.uk, natomiast na temat rozwodów,
separacji oraz alimentów w Anglii i nie tylko, kontaktując się z Daniel Sanders
z kancelarii Paris Smith w Southampton pod nr 02380 482 279 lub wysyłając
e-mail na adres; daniel.sanders@parissmith.co.uk


Autor:  Karolina Skalska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Wpisz swoje imię tutaj