Wednesday, 20 July 2016

Błędy medyczne – zasady wnoszenia roszczeń

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że sprawy o zaniedbania/błędy medyczne powinny być proste w prowadzeniu - nic bardziej mylnego!  Poniższy artykuł wyjaśnia zawiłości procesu prowadzenia tego typu spraw.

Unormowanie prawne
Zaniedbanie medyczne, błąd lekarski, błąd w sztuce lekarskiej są terminami używanymi przez prawników. Oznaczają one, że personel medyczny (lekarz, pielęgniarka, położna itd.) świadomie lub nieświadomie dopuścili się postępowania sprzecznego z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej, przez co pacjent doznał szkody. Zaniedbaniem czy też błędem jest zarówno działanie lub jego zaniechanie.
Ustalenie błędu w sztuce lekarskiej zależy od tego czy możliwa jest odpowiedź na pytanie czy postępowanie np. lekarza w konkretnej sytuacji, z uwzglednieniem wszystkich towarzyszących okoliczności było zgodne z wymaganiami aktualnej wiedzy i nauki medycznej oraz powszechnie przyjętej praktyki lekarskiej, a przede wszystkim należy wykazać, że żaden inny lekarz o tej samej specjalizacji i w tych okolicznościach nie podjąłby tych samych działań, których skutkiem było naruszenie zdrowia.
Rzeczywistość
Zazwyczaj bywa, że ludzie udają się do lekarza dopiero wtedy kiedy coś im dolega, na przykład gdy wystąpią ostre objawy jakiejś choroby, lub gdy niezbędny jest zabieg chirurgiczny lub też długotrwałe leczenie. 
Personel medyczny, który pracuje w naszych szpitalach, przychodniach, prywatnych klinikach stara się robić wszystko, aby pacjenci otrzymywali jak najlepszą opiekę. Czasami jednak zdarza się, że błędy są popełniane.  Na szczęście większość tych błędów lub zaniedbań nie jest na tyle poważna by pozostawić trwały ślad a ich nieporządane skutki są łatwo korygowane.
Problem pojawia się wtedy, gdy pacjent  doznaje poważnej szkody, która nie powinna zaistnieć, gdyby leczenie było wykonane prawidłowo. Kiedy powstanie szkoda na zdrowiu na skutek leczenia, potencjalnie jest możliwe wszczęcie śledztwa w kierunku ustalenia czy możliwe jest wniesienie roszczenia o zaniedbanie medyczne.
Jakie przesłanki muszą zaistnieć, aby móc wnieść roszczenie o zaniedbanie medyczne?
Aby móc wnieść roszczenie o zaniedbanie medyczne wobec lekarza czy też szpitala spełnione muszą być trzy przesłanki.
Obowiązek opieki
Należy ustalić istnienie obowiązku opieki lekarza wobec pacjenta.  Zazwyczaj domniemywa się, że taki obowiązek istnieje w zakładach opieki publicznej lub prywatnej.   
Naruszenie Obowiązku Opieki
Naruszenie obowiązku opieki ma miejsce wówczas, gdy leczenie jakie zostało wykonane, lub też jego brak, było niezgone z wiedzą i nauką medyczną jak i praktyką lekarską.  Należy wykazać, że żaden inny kompetentny lekarz lub też inny przedstawiciel personelu medycznego, o tej samej specjalizacji i o tym samym poziomie wiedzy i doświadczeniu, nie podjąłby takiej samej decyzji. Oceniane jest to zazwyczaj przez lekarza w niezależnym raporcie medycznym.
Należy pamiętać, że nie zawsze gdy "coś pójdzie nie tak" oznacza, że zaniedbanie miało miejsce.
Czasem ustalenie trafnej diagnozy zajmuje więcej czasu, ponieważ objawy chorobowe niejednokrotnie mogą świadczyć o wielu schorzeniach, które są w kolejności eliminowne i często nie ma w tym postępowaniu nic złego.
Jak wiadomo każda operacja pociąga za sobą ryzyko wystąpienia różnych powikłań i niestety zdarza się, że ma to miejsce w rzeczywistości. Znane są również skutki uboczne brania nimalże wszystkich leków i czasem bywa, że leczenie długoterminowe nie ma takich efektów, jakich pacjent by się spodziewał.
Z powyższego wynika, że nieosiągnięcie rezultatów leczenia jakich się spodziewaliśmy nie zawsze świadczy o tym, że doszło do zaniedbania lekarskiego. Bardzo istotne jest by pacjent  miał przekazane dokładne informacje na temat leczenia i jego rezultatów, by w razie wątpliwości mógł zweryfikować jego przebieg i jego wynik z pierwotnymi założeniami leczenia.
Związek przyczynowy
Ostatnim elementem spajającym jest ustalenie związku przyczynowego pomiędzy zaniedbaniem a szkodą powstałą u pacjenta. Należy wykazać, że niewłaściwa opieka, jaką pacjent otrzymał przyczyniła się do powstania szkody w postaci śmierci, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała lub zakłucenia funkcjonowania organizmu, oraz że żadna z wymienionych szkód nie nastąpiłaby gdyby postępowanie lekarskie było prawidłowe.
Na przykład, jeśli osoba doznała złamania, które nie zostało zdiagnozowane, a które zrosło się bez dodatkowych komplikacji w tym samym czasie gdyby było zdiagnozowane poprawnie, nie może ona wnieść skutecznego roszczenia.  Pomimo, że zaistniał tu błąd diagnostyczny, osoba poszkodowana na szczęście nie doznała dodatkowego uszczerbku na zdrowiu oprócz tego, które wynikło z pierwotnego złamania i nie może ona rościć sobie z tego powodu odszkodowania.
Jednakże, w sytuacji gdzie błąd diagnostyczny doprowadził do tego, że niezabezpieczone złamanie uległo przemieszczeniu i niezbędna była dodatkowa operacja z fizykoterapią, osoba poszkodowana potencjalnie może wnieść sprawę roszczeniową wobec szpitala, w którym była ona leczona.
Etap sprawy, gdzie ustala się zakres szkody jest często najbardziej skomplikowany, gdyż bywa, że osoba  poszkodowana doznawała już wcześniej pewnych objawów. Sam fakt, że pacjent  udał się do lekarza w pierwszym miejscy świadczy o tym, że coś mu dolegalo.
Istotne jest szczegółowe ustalenie w jakim stanie zdrowia jest pacjent w momencie zgłaszania zaniedbania, a w jakim byłby gdyby do błędu, czy zaniedbania nie doszło. Aby tego dokonać niezbędne jest uzyskanie opinii lekarza, często nie z jednej a z kilku dziedzin medycyny. Pod uwagę musi być wzięta rozległość szkody i jej skutek krótko jak i długoterminowy. Również to, czy rehabilitacja lub inne zabiegi pomogą w poprawie stanu zdrowia i jak dużo czasu może upłynąć do ewentualnej poprawy. Często ocenia się jaka będzie jakość życia z doznanym urazem po osiągnięciu wieku starczego.
Są to aspekty, na które najlepiej będzie mógł odpowiedzieć niezależny ekspert/biegły współpracujący z prawnikami a nie lekarz, który leczył pacjenta. 
Podsumowanie – co trzeba wykazać aby ustalić czy doszło do zaniedbania.
We wszystkich potencjalnych roszczeniach o zaniedbania/błędy medyczne należy wykazać, że istniał obowiązek opieki, który został naruszony oraz, że nastąpiła szkoda i pomiędzy szkodą a naruszeniem istaniał związek przyczynowy. Teoretycznie jeśli jest się w stanie wykazać wszystkie te elementy, potencjalnie isnieje możliwość wniesienia roszczenia o zaniedbanie/błąd lekarski. 
Przeprosiny
Dla wielu osób, ważne jest aby osoba lub szpital, którzy przyczynili sie do powstania szkody wzięli odpowiedzialność za niewłaściwe postępowanie i przeprosili osobę poszkodowaną czy też jej rodzinę.
Zazwyczaj na samym początku poszkodowany wnosi zażalenia na szpital/lekarza. Każda przychodnia lekarska czy też szpital, prywatny lub państwowy, posiadają procedurę wnoszenia zażaleń, którą to można znaleźć na ich stronie internetowej. W sytuacji gdy jest ona niedostępna można jej zarządać telefonicznie.  Jeśli poszkodowany zdecyduje się wysłać zażalenie pocztą, potwierdzenie odbioru powinno zazwyczaj nastąpić w przeciągu 7 dni. Następnie wszczynane jest wewnętrzne postępowanie śledcze, a po jego zakończeniu wysyłany jest list wyjaśniający.
W zależności od charakteru skargi i liczby zaangażowanych lekarzy, dochodzenie może potrwać nawet kilka tygodni. Niezależnie od czasu trwania śledztwa informacja o tym, kiedy odpowiedź może być spodziewana powinna zostać przekazana.
Odpowiedź powinna zawierać opisany rodzaj leczenia, powody stojące za jego zastosowaniem, wszelkie decyzje podjęte przez lekarzy jak i opinie na temat przyczyn stojacych za wystąpieniem komplikacji  czy pogorszeniem się stanu zdrowia pacjenta. Należy tu podkreślić, że śledztwo nie decyduje o dowodach zażalenia. Po jego zakończeniu oprócz poinformowania o wyniku dochodzenia pacjent, który doznał szkody na skutek niewłaściwego leczenia, powinnien być przeproszony. Gwarantują to procedury szpitalne mówiące o obowiązku szczerości i otwartości wobec pacjenta. Niestety, w rzeczywistości pomimo istnienia tego obowiązku przeprosiny nie zawsze mają miejsce.
Wnoszenie roszczenia o zaniedbanie medyczne
Jeśli procedura zażalenia nie przyniosła oczekiwanych efektów, w postaci wyjaśnienia i przeprosin, gdzie życie lub zdrowie człowieka zostało poważnie dotknięte poprzez błąd lekarski, i czego skutkiem są straty finansowe, wtedy można rozważać wniesienie roszczenia.
Wnosząc roszczenie należy mieć na uwadze termin przedawnienia.
Okres przedawnienia w Anglii i Walii wynosi trzy lata od daty leczenia, na które dana osoba się skarży.  Aczkolwiek bywają sytuacje, gdzie osoba dowiaduje się dużo później, że leczenie wykonane kilka lat wstecz było nieprawidłowe i przyczyniło się do obecnego pogorszonego stanu zdrowia. W takiej sytuacji bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od daty kiedy osoba nabyła wiedzę o niewłaściwym leczeniu.
W przypadku, gdy błąd medyczny dotyczy dziecka, bieg trzyletniego terminu przedawnienia rozpoczyna się w momencie osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.
Specjalne zasady są stosowane wobec osób które nie posiadają zdolności prawnej, powstałej na skutek niepełnosprawności umysłowej lub też w sytuacji gdzie osoba poszkodowana zmarła. W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady prawnej.
Prowadzenie sprawy o odszkodowanie za zaniedbanie medyczne jest długim i skomplikowanym procesem, wyczerpującym emocjonalnie dla poszkodowanych jak i ich rodzin.
Prawnik, który prowadzi sprawę potrzebuje odpowiedniej ilości czasu na zebranie dowodów i przygotowanie dokumentacji zanim pozew zostanie złożony w sądzie.
Po ustaleniu faktów związanych z zaniedbaniem należy określić, jaki wpływ ma pogorszenie stanu zdrowia na każdy aspekt życia poszkodowanego oraz ustalenie kwoty pieniężnej reprezentującej doznaną krzywdę.
Podjęcie decyzji o wniesieniu roszczenia jest procesem stresującym i dlatego wiele osób chce wiedzieć, na jaką mogą liczyć kompensację, zanim jeszcze podejmą decyzję o wszczęciu postępowania roszczeniowego.
Ile jest warta moja sprawa?
Nie ma gotowych kalkulatorów mówiących ile mogą być warte sprawy o zaniedbania medyczne. Każdy przypadek jest inny i aby dowiedzieć się ile potencjalnie warta jest szkoda należy zasięgnąć porady prawnika.
Zaniedbania medyczne mogą dotyczyć błędnej diagnozy złamania po opóźnioną diagnozę raka, kiedy to okazuje się on już nieuleczalny. Od niestarannie wykonanej operacji, po której pacjent jest pozostawiony z tymczasową torbą kolostomii po niewłaściwe przyjęcie porodu, gdzie dziecko rodzi się z porażeniem mózgowym.  Jak widać nie ma dwóch takich samych spraw.
Kwota odszkodowania na jaką osoba poszkodowana może liczyć jest oceniana pod względem rezległości doznanego urazu ponad efekt leczenia po pierwotnym zabiegu/leczeniu.  Pod uwagę brany jest również czas przez jaki osoba poszkodowana cierpi oraz jaki efekt ma to na jej życie w danym momencie jak i w przyszłości.
Wpływ na życie ludzkie, jaki może wywołać skutek błędu medycznego, może być znikomy albo wręcz przeciwnie, może on całkowicie wywrócić życie człowieka do góry nogami. Aspekty jakie musza być uwzględnione to potencjale zarobki, zdolność do samodzielnego życia, zdolność do socjalizowania się z innymi ludżmi, sprzęt lub też zabiegi niezbędne do rekonwalescencji i dalszego życia oraz wiele innych, które zależą od indywidualnych okoliczności. 
Oceniając wysokość odszkodowania brane są pod uwagę informacje otrzymane od samego poszkodowanego, opinie medyczne, opinie ekspertów w zakresie księgowości, terapii poznawczo-behawioralnej, architekta i wiele innych.  Adwokaci i radcy prawni doradzą również jak sąd może zinterpretować te informacje w procesie szacowania wysokości odszkodowania.
Zdarzają się sprawy gdzie, na skutek nieumyślengo zaniedbania, człowiek cierpi przez bardzo długi czas, i gdzie niezbędne jest długotrwałe leczenie.  Bywa że uszkodzeniu ulega mózg lub rdzeń kręgowy, lub też dziecko rodzi się z porażeniem mózgowym, w których to sytuacjach potrzebna jest stała opieka całodobowa.
Takie sprawy są często zawiłe i obarczone ciężarem podejmowania ważnych decyzji przez samych poszkodowanych lub ich rodziny.  Ważne jest aby w tym czasie osoby te miały wsparcie ze strony doświadczonych radców prawnych, którzy doradzą jakie publiczne instytucje mogą pomóc w złagodzeniu problemów finansowych, do czasu przyznania im odszkodowania.
W niektórych okolicznościach strona pozwana jest obligowana do wypłacenia częściowej kwoty kompensacji, jeszcze przed ustaleniem ostatecznej wielkości odszkodowania. Jej celem jest na przykład zorganizowanie opieki rehabilitacyjnej lub dostosowanie warunków mieszkaniowych do potrzeb poszkodowanego.
Sprawy, które dotyczą poważnych szkód na zdrowiu często są prowadzone przez kilka lat.  Okres ten wydłuża się gdy niemożliwe jest od razu określenie czasu kiedy nastąpi stabilizacja stanu zdrowia.
Bradzo ważna jest współpraca całego zespołu prawników z rodziną, pracownikami służby zdrowia, lekarzami, ekspertami doradzających w dziedzinie wysokości szkody.
Śmierć spowodowana zaniedbaniem medycznym
Najgorsze co może się zdarzyć jest śmierć osoby bliskiej.   Żal po zmarłym może być spotęgowany dodatkowo jeśli rodzina cierpi finansowo na skutek utraty osoby, która była żywicielem rodziny.
Prawo stanowi, że tylko pewne kategorie osób mogą wnosić roszczenia w sytuacji śmierci bliskiej osoby, istnieją również szczególne zasady związane ze  sposobem w jaki szkody są w takich sytuacjach kalkulowane. Specjalistyczna porada prawna jak i medyczna jest zalecana.
Proprocjonalność
Dodatkowo, oprócz wyżej wyminionych przesłanek do wniesienia roszczenia, rozważając potencjalną sprawę, prawnicy muszą poważnie wziąć pod uwagę proporcjonalność jej prowadzenia. Pod uwagę brana jest wysokość kosztów jakie zostaną poniesione względem wysokości kosztów jakie potencjalnie mogą być uzyskane. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia spraw bazujących na zasadzie "no win no fee", gdzie koszty poniesione są odzyskiwane dopiero na koniec pozytywnie zakończonej sprawy.
W praktyce oznacza to, że aby prawnik mógł rozpocząć prowadzenie sprawy potencjalna kwota kompensacji musi być wyższa niż szacowane koszty prowadzenia sprawy.  Pomijając fakt jak trudne są sprawy o zaniedbania medyczne, ze względu na obowiązek polegania na opini niezależnego eksperta, proprocjonalość jest bardzo ważnym elementem, w dużej mierze decydującym o tym czy sprawa będzie prowadzona.
Jak możemy pomóc?
Nasza kancelaria posiada wyspecjalizowany zespół, który przedyskutuje i pomoże w wyżej wymienionych aspektach wnoszenia roszczenia. 
Świadczymy pierwszą półgodzinną darmową poradę, podczas której omawiamy okoliczności towarzyszące leczeniu. Każda sprawa jest następnie dogłębnie omawiana podczas cotygodniowego spotkania prawników i doradców w dziedzinie medycyny. Kolejnie kontaktujemy się z daną osobą z wyjaśnieniem czy możliwe jest wniesienie roszczenia oraz argumenty stojące za podjętą decyzją.
Adwokat John White, kierownik zespołu zaniedbań medycznych, jest z wykształcenia zarówno lekarzem jak i prawnikiem.  Kym Provan, która kieruje zespołem w Southampton oraz Ruth Powell, lider zespołu w Londynie, są oddanymi prawniczkami a ich praca i osiągnięcia są zauważane i odnotowywane w rankingach kancelarii prawnych. Patricia Wakeford, starszy prawnik w Southampton, jest także wykwalifikowaną pielegniarką/położną.  Dodatkowym atutem naszego zespołu są dwie wykwalifikowane pielęgniarki a także specjaliści, zajmujący się zagadnieniem oblicznia wysokości odszkodowań.
Dzięki wielu latom praktyki nawiązaliśmy doskonałe kontakty z ekspertami z różnych dziedzin jak i z najlepszymi adwokatami zajmującymi sie zaniedbaniami medycznymi.
Interes klienta jest naszym priorytetem i zawsze staramy się działać  tak aby osiągnąć najlepszy możliwy rezultat. 
Jeśli chcieliby Państwo się z nami skontaktować w języku polskim prosimy o kontakt z Joanną Rzepecką pod numerem 023 8085 7478.  Numery kontaktowe z pozostałymi członkami zespołu mogą być znalezione na stronie www.blclaims.co.uk. Kliknięcie na polską flagę przeniesie Państwa do dedykowanej polskiej strony.
Można również użyć linku  www.blclaims.co.uk/ekspertyza-i-empatia i skorzystać z dodatkowej opcji formularza kontaktowego.
Oferujemy również możliwość bezpośredniej rozmowy podczas spotkań grupy rodziców/opiekunów z dziećmi "Kids Planeta" w kościele św. Bonifacego pod adresem 413 Shirley Avenue, Southampton, SO15 3JD w każdy pierwszy wtorek miesiąca.
Spotkania te organizowane są przez EU Welcome, organizację pomagającą imigrantom. Więcej informacji na www.euwelcome.org.uk.

Autor:  Joanna Rzepecka

0 comments:

Post a Comment