Thursday, 14 January 2016

UMOWA O PRACE

Kontrakt/Umowa o pracę (contract of employment) jest najpopularniejszą formą zatrudniania pracowników. Określa ona warunki zatrudnienia – prawa i obowiązki obu stron, pracodawcy i pracownika. Bardzo ważne jest prawidłowe skonstruowanie takiej umowy, dlatego przed jej zawarciem czyli podpisaniem warto zapoznać się dokładnie z jej treścią.
Według prawa brytyjskiego umowa o pracę nie musi być sporządzona na piśmie, może być umową ustną. Zawierana jest w momencie przyjęcia oferty pracy. Od tego momentu obie strony związane są jej warunkami aż do wygaśnięcia umowy (zwykle na skutek wypowiedzenia lub zmian warunków w niej zawartych.
Bardzo ważne by wiedzieć, ze w czasie dwóch miesięcy od rozpoczęcia zatrudnienia pracodawca musi przedstawić pracownikowi na piśmie “warunki pracy i wynagrodzenia”. Obowiązuje dość duża dowolność przy ustalaniu samych warunków zatrudnienia, jednak każdy pracodawca musi przestrzegać podstawowych zasad. Typowy tydzień pracy wynosi w Wielkiej Brytanii 37,5 godziny, jednak nie jest to liczba ustalona prawnie. Przerwy na lunch w większości przypadków nie są wliczane do czasu pracy. Standardowe godziny   pracy oraz wynagrodzenie za nadgodziny ustala pracodawca. Pracodawca nie może zmusić Pracownika do pracy dłuższej niż 48 godzin w tygodniu, chyba, że pracownik wyrazi na to pisemną zgodę lub ma to “wyraźnie” zapisane w umowie (na przykład w umowie o prace w Restauraji/barze).
Pisemna umowa o pracę powinna zawierać określenie stwierdzające, że ów kontrakt zastępuje wszystkie wcześniejsze ustne porozumienia i korespondencje odnoszące się do warunków pracy. W przypadku gdy nie istnieje żadna umowa o pracę między pracodawcą a pracownikiem, to strony powinny spisać pisemne zaświadczenie o zatrudnieniu. 
Umowa o pracę powinna zawierać następujące elementy:
- imię i nazwisko zatrudnionego
- nazwa stanowiska wraz z jego opisem
- miejsce pracy
- imię i nazwisko przełożonego
- godzinowy wymiar pracy w tygodniu
- godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy
- wysokość wynagrodzenia
- sposób i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia
- warunki urlopu
- warunki rozwiązania umowy
Umowy o pracę są powszechnie stosowane, ale nie ma jednego ustalonego wzoru ani wymogów prawnych które byłyby ich “Uwarukowaniem”. Muszą one zawierać jednak wszystkie warunki określone jako wymagane w written statement of employment particulars czyli Pisemnego oświadczenia warunków zatrudnienia.
Warunki zatrudnienia (czasu pracy, wynagrodzenia itd.) nie mogą być gorsze, niż te minimalne i jest to gwarantowane prawem (na przykład stawka minimalna z godzinę pracy)
Jeżeli nie otrzymasz od pracodawcy pisemnego zaświadczenia o szczegółowych warunkach zatrudnienia lub jego treść jest niejasna, spróbuj “wyjaśnić” to z pracodawcą. Jeśli jednak jest to niemożliwe trzeba wtedy poszukać odpowiedniej pomocy. Bezpłatnych i poufnych porad powinno szukać sie u pracowników The Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS), co po polsku możemy określić jako, Komisja Pojednawcza w Sporach Pracowniczych.
W celu zasięgnięcia porady eksperta na temat zawarty w artykule, prosimy o kontakt ze specjalistami z kancelarii Simpkins & Co Solicitors pod bezpłatnym numerem 0800 0832755 lub za pośrednictwem strony internetowej www.simpkinsand.co.uk.

Bartosz Maj 07545528858, email: bartoszmaj@simpkinsand.co.uk

0 comments:

Post a Comment