Friday, 7 November 2014

Rozwód a finanse

Otrzymanie rozwodu nie jest procedurą skomplikowaną, trudności mogą jednak przysporzyć finanse. Rozwód to jeden z najbardziej stresujących momentów w życiu. W grę wchodzą duże emocje, a podjęte wówczas decyzje będą miały wpływ na resztę życia całej rodziny. Dlatego niezwykle istotne jest wcześniejsze przemyślenie kilku najważniejszych kwestii dotyczących m.in. finansów.


Procedura

Każdy z małżonków może wnieść o rozwód składając w sądzie wypełniony pozew rozwodowy. Można to zrobić nie wcześniej niż po roku trwania małżeństwa.
W pozwie należy uzasadnić, dlaczego nastąpił trwały rozpad małżeństwa,  podając przykłady dla jednej z wymienionych w pozwie przyczyn:
·       Strona pozwana dopuściła się cudzołóstwa
·       Strona pozwana zachowywała się w sposób nieuzasadniony
·       Trwające ponad dwa lata porzucenie (rzadko stosowane i trudne do udowodnienia)
·       Separacja od dwóch lat, rozwód za porozumieniem stron
·       Separacja od 5 lat - strona pozwana nie musi wyrazić zgody

Pozew może zostać podpisany przez stronę pozwaną zanim zostanie złożony w sądzie.

Co dalej?

Po czterech tygodniach od otrzymania pozwu, sąd wysyła go stronie pozwanej, która ma obowiązek odpowiedzieć na niego w ciągu tygodnia, zaznaczając, czy wyraża zgodę na rozwód, czy też będzie go bronić. Taka „obrona" jest niezwykle trudna i w zasadzie większość rozwodów w Wielkiej Brytanii jest przyznawana za porozumieniem stron. 
Wraz z odpowiedzią, strona pozwana załącza również potwierdzenie dostarczenia pozwu, tzw. Acknowledgement of Service. Po wyrażeniu zgody przez pozwanego, strona powodowa może wnieść do sądu wniosek o wydanie orzeczenia warunkowego, tzw. Decree Nisi. Orzeczenie to nie jest jeszcze pełnomocne, a jedynie wykazuje, że nastąpił trwały i nieodwracalny rozpad małżeństwa. Aby otrzymać pełnomocny wyrok rozwodowy, należy odczekać 6 tygodni, a następnie złożyć wniosek o tzw. Decree Absolute. Dopiero wówczas małżeństwo zostaje formalnie rozwiązane i obie strony mogą ponownie zawierać związki małżeńskie.
Jeśli między stronami doszło do sporu dotyczącego majątku, sąd wyda odpowiedni nakaz jego podziału dopiero po wydaniu orzeczenia warunkowego. Nie warto zatem starać się o wyrok pełnomocny, jeśli kwestie finansowe nie zostały jeszcze rozwiązane, ponieważ po rozwiązaniu małżeństwa można stracić niektóre świadczenia, np. emerytalne.

Rozwód przez granicę


W przypadku, gdy jedna ze stron mieszka na stałe za granicą lub posiada tam nieruchomość, można rozpocząć postępowanie rozwodowe w obu krajach. Wybór odpowiedniej jurysdykcji sądu jest w wielu przypadkach sprawą kluczową, ponieważ może mieć ono wpływ zarówno na rezultat rozwiązania kwestii finansowych jak i na koszty całego procesu.
Dlatego należy dokładnie zastanowić się, czy korzystniej będzie wszczęcie postępowania w jednym, czy w obu krajach. Podejmując tę decyzję warto wziąć pod uwagę fakt, iż postępowanie rozwodowe polega w zasadzie na wypełnianiu i wysyłaniu do sądu wniosków, nie ma zatem konieczności stawiania się w sądzie. Istnieją natomiast różnice w systemach prawnych różnych państw, dlatego przez wyborem jurysdykcji dobrze jest skorzystać z porady prawnej.

Finanse

Podczas gdy proces rozwodowy trwa zazwyczaj od pięciu do sześciu miesięcy, jeśli dochodzą do tego sprawy finansowe, które należy rozwiązać, proces ten może znacznie się wydłużyć.
Finanse są bardzo istotną częścią postępowania rozwodowego, ale rozwiązywane są osobno od samego rozwodu. Wniosek o rozwiązanie kwestii finansowych można złożyć do sądu wraz z pozwem. Dobrze jest wcześniej zasięgnąć porady prawnej, aby mieć pewność, że podjęte decyzje będą możliwie najkorzystniejsze, zwłaszcza jeśli w grę wchodzą nieruchomości i pokaźny majątek.
Małżonkowie mogą wszystkie kwestie uzgodnić między sobą, wówczas rola sądu ograniczy się jedynie do zatwierdzenia sporządzonego wcześniej orzeczenia określającego, w jaki sposób majątek zostanie podzielony oraz czy jedna ze stron będzie wypłacała drugiej alimenty.
Niekiedy jednak strony nie są w stanie dojść do porozumienia - dzieje się tak zazwyczaj w przypadku majątków o bardzo wysokiej wartości - i w tym przypadku konieczna jest interwencja sądu. Komplikacje, które zazwyczaj wymagają rozstrzygnięcia to kwestie podatkowe, obawy odnośnie egzekwowalności uzgodnień, problemy z ujawnieniem posiadanego majątku, spadki, biznes rodzinny, majątek powierniczy i emerytury.

Zadośćuczynienie

Rozstrzygając spory finansowe w procesie rozwodowym, sąd może wydać  orzeczenie nakładające obowiązek zadośćuczynienia drugiej stronie. Sąd może nakazać również przeniesienie tytułu własności nieruchomości, akcji lub innych aktywów; jednorazową zapłatę na korzyść drugiej strony oraz  podział świadczeń emerytalnych.
Do kompetencji sądu należy również orzeczenia 'całkowitego rozstrzygnięcia', które może polegać na pełnym spłaceniu części majątku należącej do współmałżonka, co jednocześnie rozwiąże wszelkie kwestie finansowe pomiędzy stronami. Celem tego rozstrzygnięcia jest umożliwienie stronom rozstanie się bez żadnych zaległych spraw finansowych. Bardzo często jednorazowa zapłata nie jest możliwa, dlatego sąd może rozłożyć ją na raty bądź nakazać jej zapłatę w formie miesięcznych alimentów. Alimenty na dzieci nie są orzekane przez sąd, ale przez rządową agencję Child Maintenance Service.
Rozstrzyganie kwestii finansowych w procesie rozwodowym przez sąd nie wygląda jednakowo w każdym przypadku. Nie istnieje uniwersalna tabelka informująca komu należy się jaki procent majątku. Sądy traktują te spory indywidualnie i podejmują decyzje w oparciu o okoliczności danej sprawy.
Istnieją jednakże ustalone kryteria, określone w  ustawie z 1973 roku o sprawach małżeńskich (Matrimonial Causes Act 1973), którymi kierują się sądy. Należą do nich
·       długość trwania małżeństwa;
·       wiek i stan zdrowia każdej ze stron;
·       standard życia stron, kiedy były małżeństwem;

·       dochody, możliwości zarobkowe, nieruchomości, zasoby finansowe (obecne jak i przyszłościowe, zarówno w danej jurysdykcji sądu jak i na całym świecie) każdej ze stron; oraz potrzeby i zobowiązania finansowe każdej ze stron.

Autor: Ewa Erdmann

0 comments:

Post a Comment