Friday, 14 February 2014

Prorodzinne zmiany dla pracowników

Rząd Brytyjski wprowadza coraz więcej udogodnień dla pracujących rodziców. Po przedłużeniu urlopu ojcowskiego w 2012, nadszedł czas na kolejne zmiany sprzyjające pracownikom, którzy mają dzieci.

Projekt ustawy o dzieciach i rodzinach (ang. Children and Families Bill) zakłada rozszerzenie praw do złożenia prośby o elastyczne godziny pracy dla wszystkich pracowników oraz wprowadzenie wspólnego urlopu rodzicielskiego. Zmiany dotyczące elastycznych godzin pracy zostaną wprowadzone już w kwietniu 2014r., zaś przepisy o urlopie rodzicielskim wejdą w życie dokładnie rok później.

Pracujesz kiedy chcesz

Zgodnie z powyższą, ustawą wszyscy pracownicy, którzy przepracowali przynajmniej 26 godzin będą mieli prawo do złożenia prośby o elastyczne godziny pracy. Pracodawca natomiast jest obowiązany do racjonalnego rozpatrzenia tejże prośby w odpowiednio krótkim czasie. Obecne procedury regulowane ustawą zostaną zniesione.

Nowa procedura:
Proces ubiegania się o elastyczne godziny pracy będzie przebiegał w następujący sposób:
Pracownik składa prośbę o elastyczne godziny pracy.
Pracodawca wyraża zgodę lub organizuje spotkanie z pracownikiem, w celu omówienia sytuacji.
Pracodawca ma obowiązek poinformowania pracownika o podjętej decyzji w terminie trzech miesięcy od otrzymania prośby.
Pracodawca musi dać szansę pracownikowi na odwołanie się od decyzji.
Jeśli pracownik nie pojawi się na dwóch kolejnych spotkaniach lub nie złoży odwołania, sprawę uznaje się za wycofaną.

28 dni

Po otrzymaniu prośby o elastyczne godziny pracy, pracodawca jest obowiązany zwołać spotkanie w ciągu 28 dni od otrzymania prośby, aby przedstawić swoje stanowisko. W przypadku, gdy tego nie zrobi, pracownik ma prawo złożyć pozew do sądu pracy. To samo prawo przysługuje pracownikowi, jeśli pracodawca; nie powiadomi pracownika o podjętej decyzji, nie powiadomi go o możliwości złożenia odwołania od decyzji, nie wyrazi zgody na elastyczne godziny pracy z innych powodów niż tych określonych w sekcji 80G Ustawy o prawach zatrudnienia z 1996r. (ang. Employment Rights Act 1996) odrzuca prośbę na podstawie nieprawdziwych faktów czy opóźnia podjęcie decyzji w niesprawiedliwy sposób uznaje prośbę za wycofaną.
We wszystkich tych przypadkach, pracownikowi przysługuje prawo do złożenia pozwu do sądu pracy, jednak musi tego dokonać w ciągu trzech miesięcy od dnia, w którym jego prośba została uznana za wycofaną lub w którym został poinformowany o negatywnym rozpatrzeniu prośby.
Ponadto, istnieje możliwość wniesienia pozwu o bezpośrednią bądź pośrednią dyskryminację, jeśli jego prośba zostanie przez pracodawcę odrzucona. Pracownik może również potraktować odrzucenie jego prośby i wynikającą z tego dyskryminację, jako poważne naruszenie umowy o pracę, co potencjalnie pozwala mu na zwolnienie się z pracy i zaskarżenie pracodawcy o wymuszone zwolnienie (ang. constructive dismissal).

Rodzice na urlopie

Nowy system wspólnych urlopów rodzicielskich umożliwi rodzicom dokonanie swobodnego podziału czasu poświęconego opiece nad dzieckiem w pierwszym roku od jego narodzin, przy jednoczesnym zachowaniu silnego związku z miejscem pracy. Pozwoli on również kobietom na wcześniejszy powrót do pracy i podzielenie się pozostałą częścią urlopu macierzyńskiego z ojcem dziecka. Bez zmian natomiast pozostaje ilość tygodni przysługującego urlopu macierzyńskiego – 52 tygodnie, z czego 39 tygodni jest płatne.

Sprawdź, czy się kwalifikujesz

Istnieją dwa główne kryteria, które decydują, czy rodzicom przysługuje wspólny urlop rodzicielski. Spełnienie obydwu z nich gwarantuje jego otrzymanie.
Wspólne kryterium – partner/ mąż matki musi przepracować 26 z 66 tygodni poprzedzających termin narodzin dziecka lub adopcji i w 13 z tych 66 tygodni powinien zarobić minimum £30 brutto.
Indywidualne kryterium – na przynajmniej 15 tygodni przed oczekiwanym tygodniem narodzin, pracownik musi mieć przepracowane 26 kolejnych tygodni u tego samego pracodawcy, jak również kontynuować pracę dla tegoż pracodawcy w momencie ubiegania się o urlop rodzicielski.
Dodatkowo, aby otrzymać wspólny urlop rodzicielski, pracownik powinien zarabiać przynajmniej £109 tygodniowo przez osiem tygodni przed oczekiwanym tygodniem narodzin/adopcji.
Składając wniosek o przyznanie wspólnego urlopu rodzicielskiego należy poinformować pracodawcę, w jaki sposób urlop ten będzie rozplanowany przez rodziców dziecka.

Praktyka

Wstępnie ustalona procedura ubiegania się i przyznawania wspólnego urlopu rodzicielskiego to kilkuetapowy proces. Matka ma obowiązek poinformowania pracodawcę z przynajmniej 8-tygodniowym wyprzedzeniem o jej zamiarze zakończenia urlopu macierzyńskiego i wejścia w system wspólnego urlopu rodzicielskiego. Ogólnie każdy pracownik, który chce rozpocząć wspólny urlop rodzicielski powinien powiadomić swojego pracodawcę o tym zamiarze osiem tygodni wcześniej. Następnie, w ciągu dwóch tygodni, pracodawca wraz z pracownikiem powinni ustalić, w jaki sposób urlop ten będzie rozplanowany. W przypadku braku porozumienia, pracownik będzie mógł wykorzystać urlop, jako jeden ciągły okres czasu. Pracodawca ma obowiązek uznania trzech wniosków o urlop rodzicielski od jednego pracownika – pierwszą prośbę o jego przyznanie oraz dwie zmiany w jego rozplanowaniu.

Koniec z dodatkowym urlopem ojcowskim

Pracownicy, którym należy się wspólny urlop rodzicielski będą mogli wykorzystać do 52 tygodni urlopu, z czego 39 tygodni jest płatne. Pierwsze dwa tygodnie po narodzinach dziecka muszą jednak być wykorzystane przez matkę. Po tychże dwóch tygodniach ma ona prawo do rezygnacji z urlopu macierzyńskiego i podzielenia się pozostałą jego częścią z ojcem dziecka, w ramach wspólnego urlopu rodzicielskiego. Urlop ten może być wykorzystany jako pojedynczy okres, a może również być podzielony na kilka krótszych okresów. Jego zakończenie następuje po 52 tygodniach od narodzin dziecka. 

W związku z wprowadzeniem wspólnego urlopu rodzicielskiego, zlikwidowany zostanie dodatkowy ustawowy urlop ojcowski. Zatem od kwietnia 2015 roku, ojcowie będą mogli wykorzystać zwykły ustawowy urlop ojcowski łącznie ze wspólnym urlopem rodzicielskim.

Autor: Ewa Erdmann

0 comments:

Post a Comment